El_yazmalari_listesi

İncil 27 bölümden oluşan tek bir kitaptır. Matta, Markos, Luka, Yuhanna Mesih İsa’nın hayatıyla ilgili kayıtlardır ve İncil’in ilk 4 bölümünü oluşturmaktadır. Hristiyan aleminde Bunlara “4 Müjde” (Gospel) denilir fakat Türkiye’de yanlış olarak her biri “İncil” (New Testament) diye hitap edilir. 4 Müjdeden sonra Havarilerin tebliğ dönemini anlatan Elçilerin İşleri bölümü daha sonrasında ise Pavlus’un ilk kurulan kilise cemaatlerine yazdığı 14 mektup gelir. Mesih İsa’nın kardeşlerinden Yahuda’nın Mektubu ve Yakup’un mektubu, Petrus’un 2 mektubu Yuhanna’nın 3 mektubu, ve yine Yuhanna’nın Vahiy bölümü. Bu bölümlerin yazılış tarihleri MS. 50-90 seneleri arasında değişmektedir, yani Mesih İsa’nın ölümünden 20-60 sene sonra. Havariler 20-30 senelik bir sözlü tebliğ ve hafızlık döneminden sonra vaazlarını yazıp ilk İncil’in yazıtları böyle oluşmuştur. Günümüze ulaşan çoğu mevcut el yazması nüshası İncil’in ilk yazılış tarihlerinden (MS 50-90) sadece bir kaç sene sonra gelmektedir (MS 120-175). Bunlardan daha erken nüshalar bugüne kadar hiç keşfedilmemiştir. Günümüzün İncil’i bu nüshaların kullanışıyla modern dillere çevirilmektedir.

PEKİ YA İNCİL’E GİREMEYEN BÖLÜMLER?

Tomas İncili, Yahuda İncili, Meryem’in İncili, ve diğer mevcut İncil’e girmeyen yazılara ne demeli? Bunlara “Apokrif” yazıtlar denilir. Bu yazıtların hepsine 2.yy sonundan 5.yy başlarına yazılış tarihi verilmektedir ve mevcut en eski nüshaları 3.yy-5.yy dayanmaktadır (Yani mevcut İncilin nüshalarından 100-200 sene sonra).

MEVCUT İNCİLİ APOKRİFLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER NEDİR?

Nasıl hakiki bir parayı sahte paradan ayıran belli kıstaslar varsa, Mevcut İncili Apokriflerden Ayıran özellikler vardır. Mesela: (1) MS 1.yüzyılda yazıldı mı? (2) Havariler hayattayken mi yazıldı ve havarisel yetki taşıyor mu? (3) Yazıtlar birbirinden bahsediyor mu? (4) İlk kilise cemaatleri tarafından kullanılıyorlar mıydı? (5) Havarisel Babalar (yani 12 havarinin müritleri: Polycarp, Papias, Klement, İgnatius, vb) bu eserlerden alıntı yapıyor mu? Eğer bir yazıt bu kriterlere uymuyorsa orijinal olması imkansızdır!

Zannedilenin aksine Apokrif eserlerin İncil’e girememeleri İsa’nın Tanrılığını reddetmeleri değildir. Sapkın öğretişlerine rağmen HEPSİ: (a) Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un varlığını kabul ediyorlar; (b) İsa’nın “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu kabul ediyorlar (c) Baba tarafından gönderilip kurban edilen Oğul olduğunu söylemekteler; (d) İsa’nın her şeyin kaynağı olduğunu vurguluyorlar; yani kanonik İncil’deki İsa’nın ilahi kimliğine ilişkin aynı temel gerçekleri yansıtmaktadırlar! Fakat, belirtilen kıstaslara uymadıkları için ve çelişkiler bulundurduklarından İncil’de yer almazlar.

****

KAYNAKÇA:

  • Comfort, Philip. “Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography & Textual Criticism.” B&H Academic. Nashville, 2005, sf. 139-198.
  • Madrigal, Carlos. “Apologia: İncil ve Hıristiyanlık Sorgulanıyor.” Dharma Yayınları, 2009, sf. 609-610.
  • Resim: Kişisel PowerPoint