Kilise Babaları.001

Antakyalı İgnatius, Petrus ve diğer havarilerin görgü tanıklarından ve havari Yuhanna’nın bizzat müritlerindendir. Havarilere bu yakınlığından dolayı aynı zamanda kendisine “Havarisel Baba” ünvanı bahşedilmiştir (Bu ünvan Havarilerden sonra gelen ve Havarilerin müritleri olan nesil’e verilen ünvandır). İgnatius genç yaşta iman ettikten sonra M.S. 67 senesinde Antakya kilisesi’nin önderi oldu. Kilise tarihçisi Evsebius’a göre İgnatius, Petrus ve Evodius’tan sonra Antakya kilisesinin üçüncü önderi/episkoposuydu. İmaparator Domitian’ın (M.S. 81-96) hükümdarlığı sırasında Hristiyanlar korkunç zulümlere maruz kalmış fakat İgnatius kilise cemaatini sürekli gündelik vaazlarla teşvik edip sık sık dua eder ve oruç tutardı. Nerva döneminde Roma zulümü ara verdikten sonra İmparator Trajan döneminde tekrar başlar. Hayatı’nın son senesinde Roma görevlileri tarafından tutuklanıp başkent’e götürüldükten sonra vahşi hayvanlara yem olarak Colosseum’da vefat eder. Roma yolundayken 7 mektup yazmıştır. Bunlardan biri arkadaşı ve kendiside Havarisel Baba olan Polikarp’a, kalan 6 mektup ise Efes, Magnesia, Tralya, Roma, Filadelfya (Alaşehir), ve İzmir kiliselerine yazılmıştır.

Mektupların temel konularını şöyle özetleyebiliriz: (1) Kilise cemaatinin bölünmemesi için yerel kilisenin birliğini simgeleyen Önder’e/Episkopos’a bağlılık; (2) İsa’nın fiziksel bir vucuda sahip olmadığını iddia eden ve bunun yerine fiziksel vucudun bir ilüzyon veya yanılsma olduğunu iddia eden Doketist tarikatına karşı eleştiriler (bkz. 1 Yuh.4:2-3); (3) Kilise birliğinin ve kutsallığının önemi; ve (4) Hristiyan kardeşler’e kendi şehitliğine engel olmamaları için sesleniş.

İgnatius yazıtlarında sıklıkla Pavlus, Petrus ve Yuhanna’nın İncil’de yazdığı ayetlere atıfta bulunur. Mesela Efesliler’e yazdığı mektupta 1 Kor.1:18’e atıfta bulunur: “Ruhum çarmıha teslim ediyor kendini. Bu çarmıh inanmayanlar için bir sürçme taşıdır, bizim için ise kurtuluş ve ebedi hayat.” Bu tarz atıflar mevcut İncil’in havariler tarafından yazılan kitap olduğunu ve tahrife uğramadığını gösteren önemli detaylardan biridir. İgnatius mevcut İncil’in 7 bölümünden (kitabından) alıntı yapar. Fakat şüphesiz İgnatius’un en önemli sözleri şehit olmadan önce Roma kilisine yazdığı sözler: “Bırakın, Tanrı’ya erişmeye araç olan hayvanların yemi olayım. Ben Tanrı’nın buğdayıyım ve Mesih’in katkısız ekmeği olmam için hayvanların dişi beni öğütsün.”

****

KAYNAKÇA:

  • O’Connor, John Bonaventure. “St. Ignatius of Antioch.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910. http://www.newadvent.org/cathen/07644a.htm/
  • Schaff, Philip. “Ante-Nicene Fathers: Volume 1.” Christian Classics Ethereal Library. Grand Rapids, sf. 132-137.
  • “Kilise Babaları.” http://www.meryemana.net/books/kilise-babalari
  • Resim: Menologion of Basil II. Wikimedia Commons.